Menu

PRZYSTAWKI

Tatar wołowy

S z a r l o t k a / p i k l e / m a s ł o s m a k o w e / k u r k a m a r y n o w a n a
o l i w a s z c z y p i o r k o w a / m a j o n e z t r u fl o w y / p i e c z y w o

Falafel z buraka 3szt. (vege)

Puree z pietruszki / prażone nasiona / gruszka / oliwa ziołowa / majonez porowy

Sałatka Cezar

Selekcja sałat / grillowany kurczak supreme / warzywa / boczek / ser dojrzewający / sos cezar / grzanki


ZUPY

Z u p a  b o r o w i k o w a
W a r z y w a / l a n e k l u s k i / ś m i e t a n a

K r e m  s z c z a w i o w y

j a j k o s a d z o n e / z i e m n i a k i p u r e e / b o c z e k

R o s ó ł  z  p i e c z o n e j  k u r y

L a n e k l u s k i / w a r z y w a / n a t k a p i e t r u s z k i

Z u p a  d n i a

Z a p y t a j o b s ł u g ę


DANIA GŁÓWNE

S c h a b o w y  z  k o ś c i ą

j a j k o s a d z o n e / k a p u s t a m l o d a / z i e m n i a k i p u r e e / s o s d e m i – g l a c e

Ż e b e r k o  w i e p r z o w e

F r y t k i s t e k o w e z p i e t r u s z k ą i p a r m e z a n e m / s o s b a w a r s k i

k a p u s t a m ł o d a / d r e s s i n g

Po l i k i  w o ł o w e

Kr e m o w e z i e m n i a k i p u r e e / k a r m e l i z o w a n e w a r z y w a /

s o s d e m i – g l a c e / a m a r a n t u s

K u r c z a k  s u p r e m e

f r y t k i z b a t a t ó w / s o s m a n g o – m a r a k u j a – c h i l l i / m i x s a ł a t

Pi e r o g i  z  d z i k a 6 s z t.

s o s g r z y b o w y / ż u r a w i n a / o l i w a z i o l o w a

Ry b a  d n i a

z a p i e k a n k a z i e m n i a c z a n a / s o s s z p i n a k o w y z c z o s n k i e m i ś m i e t a n ą /

w a r z y w a k a r m e l i z o w a n e

G n o c c h i

k r w e t k i 7 s z t. / c h o r i z o / s o s ś m i e t a n o w y z w i n e m / s z p i n a k