REGULAMIN Retro & OAK Rooms
§1
PRZEDMIOT REGULAMINU

 

Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Retro & OAK Rooms i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty rejestracyjnej jak również poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Retro & OAK Rooms. Dokonując wymienionych czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Retro & OAK Rooms.

Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji Retro & OAK Rooms.

Opiekunem Gościa w Retro & OAK Rooms jest Recepcja, czynna w godzinach 8:00-19:00.

Hotel prowadzony jest przez: Restauracja Retro Krystyna Dragan, ul. Piłsudskiego 8, 55-120 Oborniki Śląskie.
NIP: 9150004636 REGON: 930109286, adres do doręczeń: ul. Piłsudskiego 8, 55-120 Oborniki Śląskie, e-mail:
kontakt@restauracjaretro.pl, Tel.: 71/3101392.

W związku z zagrożeniem dotyczącym COVID-19 w hotelu wprowadzone zostały specjalne zasady funkcjonowanie/bezpieczeństwa które stanowią integralną część regulaminu –zał. Nr 1 Przestrzeganie tych zasad jest warunkiem korzystania z usług Retro & OAK Rooms.

 

§2
DOBA HOTELOWA

 

Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
Doba hotelowa w pokojach trwa od godz. 15:00 do godz. 11:00 dnia następnego.
Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić najpóźniej do godz. 10:00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju. Retro & OAK Rooms uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.
Retro & OAK Rooms zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Retro & OAK Rooms, w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.
Retro & OAK Rooms może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Retro & OAK Rooms lub Gości, szkody na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu.
Gość za dodatkową opłatą może przedłużyć dobę hotelową po stawce obowiązującej na dany dzień.
Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

 

§3
REZERWACJA I REJESTRACJA

 

Rezerwacji pobytu w Retro & OAK Rooms można dokonać:
telefonicznie – pod numerem telefonu: 600-600-831 oraz 71/3101392
za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: noclegi@restaurcjaretro.pl
osobiście w Recepcji
poprzez system rezerwacji online na stronie internetowej: www.restauracjaretro.pl
za pośrednictwem kanałów sprzedaży internetowej pośredników (np. Booking.com)
poprzez e-KIOSK
Podstawą rejestracji Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości lub rejestracja samodzielna poprzez e-KIOSK w e-RECEPCJI.
Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom –niezarejestrowanym w Retro & OAK Rooms nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
W Retro & OAK Rooms mogą zostać zakwaterowane tylko osoby, które nie cierpią na żadne choroby zakaźne.
Osoby niezarejestrowane w Retro & OAK Rooms mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym od 7:00 do godz. 22:00
Dla dzieci do lat 5 – pobyt jest bezpłatny, jeżeli śpią na łóżku z rodzicami (przy pierwszym dziecku). Za drugie i kolejne dziecko w wieku od 0 do 5 lat występuje opłata jak za dostawkę dla dziecka w wieku od 6 do 12 lat.

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku. Zadatek wynosi 30% kwoty pobytu. Zadatek jest
bezzwrotny.

 W przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Retro & OAK Rooms, wpłacony zadatek
nie zostanie zwrócony.

 W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby Retro & OAK Rooms nie ma obowiązku
zwrotu opłaty za rozpoczętą dobę hotelową. Wcześniejszy wyjazd Gościa z przyczyn niezależnych od Retro
& OAK Rooms, nie uprawnia Gościa do otrzymania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenia
i zobowiązuje Gościa do opłacenia całego rezerwowanego pobytu.

 

§4
USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE

 

Retro & OAK Rooms świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie zastrzeżeń do Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
Retro & OAK Rooms ma obowiązek zapewnić Gościom:
warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Retro & OAK Rooms,
sprzątanie Retro & OAK Rooms i  wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
sprawną pod względem technicznym obsługę; a w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte niezwłocznie, Retro & OAK Rooms dołoży starań, by w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodność

§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 

Na terenie Retro & OAK Rooms dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.
Osoby nieletnie nie mogą się rejestrować bez obecności i potwierdzonej rejestracji osoby dorosłej –opiekuna prawnego.
Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Retro & OAK Rooms powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób lub osób odwiedzających te ostatnie. Niezależnie od cennika hotel zastrzega sobie prawo do indywidualnej i odrębnej wyceny zniszczeń w zależności od prac koniecznych do usunięcia szkody.
W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Retro & OAK Rooms może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowanie się do żądań Retro & OAK Rooms, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Retro & OAK Rooms.
Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.
Retro & OAK Rooms przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Retro & OAK Rooms w razie opóźnienia się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

 

§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ Retro & OAK Rooms

 

Retro & OAK Rooms ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług z zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
Retro & OAK Rooms nie odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną pozostawionych w pokoju.
Retro & OAK Rooms nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Retro & OAK Rooms czy na parkingu poza obiektem. Pracownicy Retro & OAK Rooms nie świadczą usług parkowania aut.

 

§7
PŁATNOŚCI

 

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

§8
ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt w wypadku wyraźnej prośby/dyspozycji Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Retro & OAK Rooms przechowa te przedmioty przez 2 miesiące, a następnie ulegną one kasacji.

 

§9
CISZA NOCNA

 

W Retro & OAK Rooms obowiązuje cisza nocna w godzinach od godz. 22:00 do godz. 6:00 dnia następnego.

 

§10
REKLAMACJE

 

Goście maja prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.

Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie do 14 dni.

 

§11
POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

Palenie w pokojach oraz przestrzeni publicznej hotelu (z wyjątkiem miejsc do tego wskazanych) jest zabronione. Za złamanie zakazu gość zostanie obciążony kwotą w wysokości 500zł brutto za każdą dobę gdzie stwierdzono, że Gość w pokoju palił (zapach, niedopałki, popiół w pokoju). Zakaz palenia dotyczy również papierosów elektronicznych.
W Retro & OAK Rooms nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.
Retro & OAK Rooms nie przechowuje żywności Gości ze względów sanitarno-epidemiologicznych.
Retro & OAK Rooms nie wydaje Gościom leków.
W Retro & OAK Rooms nie obsługuje się osób w stanie nietrzeźwym.
Retro & OAK Rooms nie świadczy usług wymiany obcej waluty.
Z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach –świec, grzałek i innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nienaruszającym ich funkcjonalności  i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.
Gość odbywając pobyt w Retro & OAK Rooms przyjmuje do wiadomości, że firma będzie wykorzystywać dane osobowe Gościa do dostarczania usług i produktów, zapewniania obsługi klienta. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Zakazuję się prowadzenia w Retro & OAK Rooms akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.
Wszelkie inne kwestie regulują wewnętrzne procedury Retro & OAK Rooms.


ZAŁĄCZNIK NR 1
W związku ze stanem epidemii panującym na terenie kraju, Retro & OAK Rooms w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia Gości wprowadza następujące zmiany i obostrzenia:
Zgodnie z „Wytycznymi dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce” wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS  z dnia 28.04.2020 r. – Retro & OAK Rooms ma obowiązek odmówić Gościowi wejścia na teren Retro & OAK Rooms i meldunku, w przypadku stwierdzenia występowania u Gościa wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu. Jeśli Gość mieszka w  Retro & OAK Rooms i zostaną u niego stwierdzone oznaki choroby opisane powyżej – Retro & OAK Rooms ma obowiązek czasowego odizolowania Gościa w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienia dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa Retro & OAK Rooms.
W sytuacji stwierdzenia przez Gościa występowania u niego którejkolwiek oznak choroby COVID-19 wskazanych na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej: www.gis.pl – Gość jest zobowiązany do niezwłocznego TELEFONICZNEGO powiadomienia Retro & OAK Rooms (Recepcji) i pozostania w pokoju hotelowym, do czasu otrzymania szczegółowych wytycznych od personelu Retro & OAK Rooms.
Recepcja Retro & OAK Rooms pozostaje do dyspozycji w godzinach 8:00 – 19:00.
Restauracja jest otwarta i działa w rygorze sanitarnym zgodnym z aktualnymi przepisami i wytycznymi GIS.
Retro & OAK Rooms ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie Gości oraz personelu.
W trakcie pobytu zaleca się aby Goście kontaktowali się z personelem Retro & OAK Rooms przede wszystkim w formie telefonicznej lub e-mailowej, a kontakt osobisty z personelem Retro & OAK Rooms ograniczyli do niezbędnego minimum.
Śniadania serwowane są w Restauracji w godzinach od 7.00 do 10.00 w tygodniu, od 8:00 do 10:30 w weekend.
Przy Recepcji może przebywać jednocześnie tylko jedna osoba.
Na terenie Retro & OAK Rooms obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk przy każdym wejściu do Retro & OAK Rooms.
Na terenie Retro & OAK Rooms obowiązuje zachowanie dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 metry odległości osoby od osoby.

 

RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Restauracja Retro Krystyna Dragan, ul. Piłsudskiego 8, 55-120 Oborniki
Śląskie. NIP: 9150004636 REGON: 930109286, adres do doręczeń: ul. Piłsudskiego 8, 55-120 Oborniki Śląskie,
e-mail: kontakt@restauracjaretro.pl, Tel.: 71/3101392.

Dane osobowe Gości pozyskaliśmy w drodze kontaktu z Retro & OAK Rooms z Gośćmi drogą telefoniczną, mailową, osobiście, poprzez formularz kontaktowy, a także poprzez złożenie rezerwacji online przez stronę internetową www.restauracjaretro.pl lub poprzez portal rezerwacyjny.

Dane osobowe przetwarzane będą:
w celu realizacji umowy świadczenia usług hotelarskich,  na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO, w szczególności wystawienia niezbędnych dokumentów (faktury, paragonu), obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową, wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy świadczenia usług, obsługi reklamacji i skarg – jeśli zostaną złożone, w celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od naszego hotelu przepisy prawa;
w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Retro & OAK Rooms – funkcjonuje system monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO;
w celu uzyskania oświadczenia epidemicznego – zagrożenie wirusem Covid, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Dane osobowe przechowywane będą:
w związku z wykonywaną umową tj. świadczenie usług hotelarskich – przez okres trwania umowy oraz przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy, w tym na czas wygaśnięcia roszczeń tj. okres konieczny do zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń z umów;
w związku z systemem monitoringu wizyjnego przez okres 30 dni;
oświadczenie epidemiczne – przez okres 1 roku od daty zakończenia pobytu.
Dane będą ujawniane wyłącznie upoważnionym do przetwarzania danych osobowych podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom oraz odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Prawa wskazane w pkt. 6 można zrealizować kierując korespondencję na adres Spółki podany powyżej lub drogą elektroniczną: noclegi@restaurcjaretro.pl. Administrator zrealizuje wskazane prawa, jeżeli nie będą istniały okoliczności uprawniające Administratora do ich przetwarzania o czym zostanie poinformowana osoba, której dane dotyczą.
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich nie będą też przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu przetwarzania.